Puhe pormestariehdokkuuden julkistamistilaisuudessa 10.12.2020

Tampereesta hyvä koti kaikille, ei harvoille

Linkki videoon.

Kiitos vasemmistoliitolle luottamuksesta. Olisi valtavan suuri kunnia toimia kotikaupunkini pormestarina. Pormestaria tärkeämpää on kuitenkin valtuuston ja valtuustoryhmien tekemä politiikka. Ensi kevään kunnallisvaaleissa me vasemmistoliitossa teemme vaaleja minun ja 99 ehdokkaan voimin. Ensi valtuustokaudella politiikkaa tehdään yhdessä muiden puolueiden ja 67 valtuutetun ja lautakuntien jäsenten kanssa. 

Olen tehnyt työurani heikoimmassa asemassa olevien Tamperelaisten kanssa ja haluan tuoda tämän kokemuksen Tampereen ylimmälle päätöksenteon tasolle. Työni päihdepalveluissa, lastensuojelussa ja vanhusten hoivassa antavat minulle paloa rakentaa entistäkin parempaa Tamperetta. Haluan olla rakentamassa Tamperetta kaikkien ehdolla, ei vain harvojen. 

Hyvät tamperelaiset

Tampereen vasemmistoliitto näkee tulevaisuuden Tampereen elävänä kaupunkina joka panostaa koulutukseen, palveluiden laatuun ja saavutettavuuteen sekä kaupunkina joka tekee osuutensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Ei ole mikään mysteeri, millainen on onnistunut ja onnellinen kaupunki. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, toimivat julkiset palvelut, työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Mahdollisuus toteuttaa ja nauttia taiteesta sekä elävästä kaupunkikulttuurista. Mahdollisuudesta nauttia luonnosta. Tampereella on tätä kaikkea. Näitä asioita me myös vasemmistoliitossa haluamme vaalia.

Tampere on ainutlaatuinen. Tampere ei syyttä ole maan halutuin muuttokohde. Tampere kiinnostaa myös Hollywood-elokuvien tekijöitä. Mikä tekee Tampereesta kiinnostavan? Vireä ja monipuolinen kaupunkielämä. Punaisten tiilien historia, järvimaisemat ja ainakin joidenkin mielestä, maailman kaunein murre. Turvallisuus, uskallus rakentaa uutta ja halu kehittyä. 

Tulevaisuus on koronapandemian vuoksi sumussa, mutta se ei saa estää kaupunkia kehittymästä ja nyt jos koskaan tarvitaan panostuksia ihmisten hyvinvointiin. Tätä kehitystä vasemmistoliitto haluaa olla osaltaan tekemässä. 

Tampereen kaupungilta ei puutu uskallusta lähteä mukaan isoihin hankkeisiin, kuten ratikkaan. Tampere on kuitenkin enemmän kuin sen megahankkeet. Tampereen kaupungin pitää rohkeammin kehittää kaupunkia myös keskustan ulkopuolella. Hervanta, Tesoma, Multisilta, Tasanne ja muut kaupunginosat ovat yhtälailla osa Tamperetta ja niitä tulee kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Meillä kaikilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön. Meidän on varmistettava, että Tampereella on kohtuuhintaista asumista ja ja sopivia koteja kaikenlaisille ihmisille ja perheille. Tulevaisuuden Tampereella ei ole yhtään asunnotonta. 

Tampereen tulee olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä ympäristö- ja ilmastopolitiikan tekemisessä. Tampereen tulee näyttää muille mallia paitsi pyrkimällä hiilineutraaliuteen, myös suojelemalla meille rakasta luontoa ja sen monimuotoisuutta. Pyöräbaanojen rakentaminen, ruokahävikin minimointi, uusiutuvan energian tukeminen, kiertotalous, kaupunkipuutarhat ja kierrättäminen ovat ympäristötekoja. Uuden nykyistä ympäristöviisaamman sukupolven kasvattaminen on osa tätä työtä. Tampereen kaupungin pitää myös tukea alueen yrityksiä ja yhteisöjä heidän ympäristötyössään. Jos ja kun haluamme olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali kaupunki, on meidän kaikkien tehtävä enemmän ja viisaammin.  

Hyvät tamperelaiset 

Me tamperelaiset olemme moninainen joukko ihmisiä, monenlaisine tarpeinemme ja toiveinemme. Meillä kaikilla tulee olla mahdollisuus olla mukana kehittämässä kaupunkia ja vaikuttaa kaupungin asioihin. Turvallinen kaupunki syntyy yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Meillä ei ole varaa jättää ketään yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Tampere on enemmän kuin sen mainosvideot. Omassa työssäni niin lastensuojelussa, kuin päihdepalveluissa olen nähnyt myös Tampereen toisenlaiset kasvot. Eriarvoistumisen, köyhyyden ja osattomuuden kasvot. Jotta jokaisella olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja että jokainen pääsisi loistamaan, tarvitaan turvallinen kaupunki, jossa uskotaan ihmiseen ja tuetaan vaikealla hetkellä. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyse on lapsista ja nuorista. Turvallinen kaupunki luo edellytykset turvalliselle elämälle.

Tänä päivänä jo kolmasosa nuorista kokee jossain kohti mielenterveyden oireilua. Jonot palveluihin ovat kuitenkin pitkät. Tampereen on pystyttävä vastaamaan tähän avun tarpeeseen nopeasti sillä kyse on myös ihmishengistä. Palveluiden resurssien on oltava kunnossa, jotta pitkistä odotusajoista päästään eroon.  

Kuitenkin laastarin laittaminen vuotavan haavan päälle ei yksinään auta, vaan meidän on puututtava niihin juurisyihin, jotka kuormittavat ihmisten mielenterveyttä, sillä ne eivät ole yksilöllisiä vaan yhteisöllisiä ongelmia. Osattomuus, yksinäisyys, tulevaisuuden epävarmuus, suorituspaineet ja perheiden pahoinvointi ovat kaikki yhteisiä ongelmia, joita emme voi ratkaista kuin yhdessä. Meidän on luotava kaupunki, jossa kuka tahansa voi luottaa siihen, että saa apua aina tarvittaessa ja pärjää elämässä sellaisena, kuin on. Siksi meidän on panostettava sellaisiin palveluihin, jotka ennaltaehkäisevät ongelmien kärjistymistä.

Hyvin toimivat sosiaali-ja terveyspalvelut on oltava Tampereelle kunnia-asia. Ennen kuin sosiaali-ja terveyspalvelut siirtyvät sote-uudistuksen myötä hyvinvointialuelle, on meidän tarjottava laadukkaita, oikea-aikaisia ja saavutettavia palveluita kaikille tamperelaisille. 

Mitä matalammalla kynnyksellä ja mitä nopeammin pystymme tarjoamaan apua, sitä vähemmän on inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia vaativimmista palveluista. Tampereen tulee sote-uudistuksen jälkeen tehdä kaikkensa, että palvelut ovat jatkossakin laadukkaita ja saavutettavia. Meidän täytyy muistaa myös se, että hyvä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat merkittävä vetovoimatekijä niin yrityksille kuin osaavalle työvoimalle. 

Mikään ei kuitenkaan tue ihmistä elämän aallokoissa niin hyvin kuin se, että on saanut elää turvallisen lapsuuden. Lasten edun näkökulmasta varhaiskasvatukseen panostaminen on ensisijaisen tärkeää. Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaa ammattitaitoinen, asiantunteva ja vakituinen henkilökunta, pienet ryhmäkoot, turvallinen ja laadukas hoiva sekä tutkimukseen perustuva pedagoginen ote. Tamperelaiset lapset ansaitsevat parasta, ja sen me haluamme heille tarjota.

Suomalainen peruskoulujärjestelmä on näyttänyt kyntensä, mutta oppimistulokset ovat alkaneet eriytyä. Vanhempien koulutustausta, alueelliset ja sukupuolten väliset erot vaikuttavat oppimiseen yhä enemmän. Me tiedämme miten koulujen eriarvoistuminen pysäytetään: pienentämällä luokkakokoja, panostamalla lähiöiden kouluihin, laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja tiloihin sekä henkilökunnan riittävyyteen ja hyvinvointiin. 

Koulujen on oltava turvallisia niin oppilaille kuin opettajillekin. Emme voi hyväksyä rasismia, homo- tai transfobiaa, emmekä minkäänlaista syrjintää ja kiusaamista kouluissamme. Yhdenkään lapsen tai nuoren ei koskaan tulisi pelätä kouluun menemistä. Koulujen oppilashuollon resursseja tulee vahvistaa eikä koulutukseen ja sivistyspalveluihin voida kohdistaa leikkauksia. Kiusaamisen vastaisessa työssä tarvitaan myös meidän aikuisten esimerkkiä. Kuinka puhumme toisistamme, onko puhe toista kunnioittavaa erimielisyyksistä riippumatta vai onko puhe törkyä?

Vasemmisto haluaa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tiedämme, että köyhyys on erittäin kuormittavaa koko perheelle ja altistaa lapset stressille, ahdistukselle ja kiusaamiselle. Lapsiperheköyhyyteen tulee puuttua kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi tukemalla taloudellisesti lasten harrastusmahdollisuuksia ja kehittämällä maksuttomia vapaa- ja loma-aikojen palveluja lapsille ja nuorille. Näin mahdollistetaan myös vähävaraisten perheiden lasten osallisuus.

Hyvät tamperelaiset 

Vanhushoivan epäkohdat ovat vakava ihmisoikeusongelma ja häpeäksi suomalaiselle hyvinvointivaltiolle. Jokaisen ihmisen on voitava luottaa siihen, että hänestä pidetään hyvää huolta silloin, kun omat voimavarat eivät enää riitä. 

Meidän on varmistettava, että ikäihmisillä on laadukkaat, monipuoliset ja yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnitellut palvelut. Palveluasumisen sekä ympärivuorokautisen hoidon järjestämiseen tulee varata riittävät resurssit. Tampereen tulee käyttää enemmän voimavaroja hoivapalveluiden laadunvalvontaan. Turvallinen kotona asuminen on mahdollistettava ammattitaitoisella ja kokonaisvaltaisella kotihoidolla. Ei ole mielekästä, että kotona asuvan luona käy kymmeniä eri ihmisiä toimittamassa eri asioita, vaan on palattava kokonaisvaltaisempaan kotihoitoon. 

Inhimillinen ja hyvä vanhushoiva on täysin mahdollista. Olen työskennellyt vanhuspalveluissa niin Tampereella kuin muuallakin. Olen myös tehnyt työharjoittelun Kanadassa vanhainkodissa, jossa pääsin osaksi suomalaisten siirtolaisten vanhainkotiarkea. Olen nähnyt ja saanut tehdä laadukasta vanhushoivaa, jossa jokaiselle ikäihmiselle on aikaa kunnioittavaan ja hyvään hoivaan ja vuorovaikutukseen. Se ei ole utopiaa, se on toteutettavissa. Hyvä elämä on meidän kaikkien oikeus, iästä riippumatta.

Hyvät tamperelaiset

Kirjastot, liikuntapaikat ja museot ovat sivistyspalveluiden kulmakiviä jotka luovat tasa-arvoa kaupunkiin. Tampereella on tarjolla lukemattomasti mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää itseään liikunnan ja kulttuurin parissa. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Ilman ammattitaitoisia työntekijöitä, maksuttomia tai kohtuuhintaisia tiloja, taloudellista tukea ja yhteistyötä järjestöjen kanssa, ei meillä ole olemassa olevaa toimijoiden verkostoa. Pidetään tästä kiinni ja kehitetään sitä vieläkin paremmaksi. Tampere nimeää itsensä mielellään teatterikaupungiksi. Ollaan sitä jatkossakin ja tuetaan myös meidän ruohonjuuritason kulttuuritoimijoita. 

Hyvät tamperelaiset 

Meitä tamperelaisia on koko ajan enemmän. Asukasmäärän kasvu tarkoittaa lisääntyvää palveluntarvetta. 

Tampereella on runsaasti monimuotoista vaurautta. Meillä on tarjota laadukasta koulutusta, varhaiskasvatusta ja sosiaali-ja terveyspalveluita. Kaupunkiamme koristavat upeat rakennukset ja mitä erilaisemmat tapahtumat. Tampereella voi elää pitkän ja hyvän elämän. Tätä vaurautta vasemmistoliitto haluaa vaalia. Tämä vauraus ja yhteiskunnan vakaus auttaa meitä selviämään tästä koronakriisistä. 

Hyvä taloudenpito ja työllisyydenhoito luovat pohjan tamperelaisten palveluille. Sen vuoksi kaupungin taloutta on hoidettava vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.  Talouden syklit eivät seuraa kalenteria, pandemioita tai valtuustokausia, joten taloutta tulee myös tarkastella näitä pidemmissä jaksoissa. Hyvien vuosien ylijäämän tulee riittää, jotta heikkoinakin vuosina voidaan panostaa hyvinvointiin ja tulevaisuuden rakentamiseen.  Tampereen on pyrittävä kasvattamaan tulojaan panostamalla entisestään työllisyyden hoitoon, parantamalla erikokoisten yritysten ja itsensätyöllistäjien toimintaedellytyksiä. Kaupungin hankintapolitiikan tulee mahdollistaa kilpailutuksissa pärjääminen myös pienille ja paikallisille toimijoille.  On myös jatkettava tarpeenmukaisia investointeja, kuten päiväkotien ja koulujen korjaamista ja rakentamista. 

Talouteen esitetää usein säästöpaineita. Kulujen karsimista ja tehostamista tulee tehdä sieltä, missä se tuottaa pienimmän inhimillisen haitan. Tehostamista tulee tehdä niin, että se tosiasiallisesti säästää ja tehostaa, eikä toimi vain ongelmien siirtämisenä paikasta toiseen. Leikkaus terveydenhuollon peruspalveluista siirtää painetta erikoissairaanhoitoon ja se ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää. Vuodesta toiseen jatkuvaa peruspalveluiden alibudjetointia me vasemmistossa emme hyväksy. Tampereella esimerkiksi lastensuojelumenoja ei budjetoida realistisesti vaikka tiedetään, että tarve ja menot kasvavat vuosi vuodelta. Menojen ylittymistä voidaan hillitä toteuttamalla itse enemmän lastensuojelun laitospalveluita. Ensisijaista olisi pyrkiä kaikin tavoin ennaltaehkäisemään lastensuojelun tarvetta. 

Hyvät tamperelaiset 

Kuntavaalit järjestetään ensi keväänä. Uusi valtuusto aloittaa työnsä kesäkuussa ja valitsee keskuudestaan pormestarin. Pormestari valitaan vaalit voittaneesta puolueesta. Avoimuuden nimissä on reilua, että kuntalaiset tietävät kenet puolueet ovat asettamassa pormestariksi mikäli voittavat vaalit.  Me vasemmistoliitossa haluamme puhua politiikasta, eimmekä vain pormestarista. Meille tärkeää on jatkossakin taata laadukkaat julkiset palvelut ja laadukas koulupolku. Haluamme panostaa turvalliseen elinympäristöön ja ilmastopolitiikkaan. 

Olisi valtava kunnia toimia Tampereen pormestarina. Pandemian vuoksi tapaamme toistaiseksi verkotapahtumissa, sosiaalisessa mediassa ja soittamalla. Toivottavasti keväällä tapaamme myös kasvotusten. Haluan kuulla miten sinusta Tampereesta tehdään vieläkin parempi kaupunki kaikille, ei harvoille. Kiitos. 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *